Prawo w ogrodzie


Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 06.02.2018 r.

W sprawie zmiany przepisów prawa wodnego. 


W dniu 01 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, która w znacznym stopniu zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Wprowadzone ww. ustawą uregulowania, implementujące do polskiego porządku prawnego przepisy unijne (w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej), mają istotne znaczenie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Wskazana wyżej ustawa uchyliła przepis art. 294 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska zwalniający rodzinne ogrody działkowe z opłat z tytułu poboru wód powierzchniowych i podziemnych na potrzeby nawadniania rodzinnych ogrodów działkowych.
Ustawa wprowadziła jednocześnie obowiązek uiszczania przez podmioty korzystające z wód (np. Rodzinne Ogrody Działkowe) opłat za pobór wód powierzchniowych i podziemnych wykonywany w ramach usług wodnych, za które ustawodawca uznał m.in. pobór wód podziemnych i powierzchniowych w ilości przekraczającej średniorocznie 5 m3/dobę.
Wysokość opłaty za pobór wód będzie zależała od ilości pobranej wody, od tego czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, przeznaczenia wody, jej średniego niskiego przepływu z wielolecia. Wysokość opłaty za pobór wód będzie ustalało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (czyli powołana ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne państwowa osoba prawna, zwana dalej: Wodami Polskimi) w formie informacji o wysokości opłaty.
Korzystający z wód będzie zobowiązany do stosowania przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranych wód (osobno dla wód powierzchniowych; osobno dla wód podziemnych).
Na pobór wód podziemnych i powierzchniowych w ilości przekraczającej średniorocznie 5 m3/dobę podmiot korzystający z wód będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne będą wydawać – w drodze decyzji administracyjnej - właściwe organy Wód Polskich (dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub dyrektor zarządu zlewni) na podstawie operatu wodnoprawnego, a także innych dowodów, dokumentów i informacji na czas określony nie dłuższy jednak niż 20 lat. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego podlegać będzie opłacie.
Krajowa Rada PZD informuje, że za pobór wód bez pozwolenia wodnoprawnego lub z przekroczeniem jego warunków ustawodawca przewidział wysokie sankcje w postaci tzw. opłaty podwyższonej. Z uwagi na to istotnym zadaniem dla ROD stanie się zweryfikowanie konieczności posiadania pozwolenia wodnoprawnego oraz wyposażenia ROD w zalegalizowane urządzenia pomiarowe.
Jednocześnie Krajowa Rada PZD wyjaśnia, że dotychczas wydane ważne pozwolenia wodnoprawne zachowują moc obowiązującą po 01.01.2018 r.
Biorąc pod uwagę znaczenie wprowadzonych regulacji dla ROD i działkowców, Krajowa Rada PZD będzie na bieżąco monitorować interpretacje i wytyczne właściwych organów w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, mogące mieć znaczenie dla ustalenia zakresu obowiązków ROD w zakresie korzystania z wód i pozyskiwania zgód wodnoprawnych.
O wynikach działań Krajowej Rady PZD działkowcy i zarządy ROD będą na bieżąco informowani.

 

Biuro Krajowej Rady PZD


Ile kosztuje wycięcie drzewa? Aktualne opłaty 2017

 

Od 17 czerwca 2017 r. zmieniły się stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zobacz ile kosztuje wycięcie drzewa oraz jak wyglądają aktualne opłaty za wycinkę drzew w 2017 roku. Podpowiemy też kto i jak może uniknąć opłat za wycięcie drzewa. Oto jakie koszty trzeba wziąć pod uwagę, gdy chcemy wyciąć drzewo. Czy w ogóle musimy cokolwiek płacić, gdy wycinamy drzewo na własnej posesji?

szczegóły: 

https://poradnikogrodniczy.pl/ile-kosztuje-wyciecie-drzewa.php?no_window=1


Regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD
„ Osiedle Centrum” w Sokółce

  1. Każdy działkowiec ma prawo do korzystania z energii elektrycznej.
  2. Podłączenie energii elektrycznej do działki może nastąpić jedynie po uprzednim powiadomieniu na piśmie Zarządu i wpłaceniu kosztów manipulacyjnych.
  3. Podłączenie dokonuje elektryk wskazany przez Zarząd, lub elektryk wskazany przez działkowca, który posiada uprawnienia udokumentowane i przedstawione do wglądu Zarządowi.
  4. Za usterki skrzynek w alejkach odpowiada Zarząd a usterki skrzynek w altanekach - działkowiec.
  5. Dostęp do skrzynek ma wyłącznie osoba wskazana przez Zarząd, oraz gospodarz ogrodu.
  6. Podliczniki na działkach powinny być zaplombowane przez osobę wskazaną przez Zarząd.
  7. Każde stwierdzenie nieprawidłowości w korzystaniu z energi elektrycznej i manipulacji przy plombach będzie traktowane jako kradzież prądu i spowoduje wszczęcie sankcji przewidzianych w statucie i regulaminie PZD.